ku1818 游戏平台

本游戏适合18岁以上人士进入

VIP特权

发布时间: 2016-12-03   来源:ku1818小编

 玩家充值累计一定额度可享受VIP特权

 VIP所需充值元宝:

 100元宝 = v1

 300元宝 = v2

 500元宝 = v3

 1000元宝 = v4

 3000元宝 = v5

 6000元宝 = v6

 10000元宝 = v7

 20000元宝 = v8

 50000元宝 = v9

 100000元宝 = v10


【推荐】网页游戏
倍儿爽三国:运营部